Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

St. Anna Logo

Inleiding

Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur. De specialist heeft besloten dat u in het Collum Care programma past. Dit programma is speciaal ontwikkeld met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënt met een heupfractuur te verbeteren.
Er wordt gestreefd om patiënten met een heupfractuur zo spoedig mogelijk te opereren en tevens enkele dagen daarna weer op een passende plek buiten het ziekenhuis verder te laten herstellen.
Er zijn enkele mogelijkheden voor zorg na ontslag die we hieronder voor u zullen beschrijven.

Mogelijkheden voor ontslag na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur

Naar huis
De afdelingsverpleegkundige kijkt samen met u en/ of uw naasten of u naar huis terug kunt en of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Als u thuiszorg nodig heeft kan de afdelingsverpleegkundige voor u een indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Verder kan zij u informeren over hulpmiddelen, fysiotherapie, maaltijdservice, sociale alarmering en boodschappenservice.
Als u al in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis woont, wordt tijdens opname bekeken of u daar weer spoedig naar terug kunt gaan.

Naar een verzorgingshuis, kortdurend verblijf
Als u niet naar huis kunt met mantelzorg en/ of thuiszorg, komt u mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke opname op een kortverblijfkamer (ook wel logeerkamer genoemd), in een verzorgingshuis. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u 24 uur per dag in een beschermde woonomgeving moet verblijven of op ongeplande tijden hulp nodig hebt. In deze kortverblijfkamer  mag u 6 weken verblijven, om te herstellen na de praktijk in de buurt van het verzorgingshuis. Zij geven u oefeningen en advies om weer zo goed mogelijk terug naar huis te kunnen.

Naar een revalidatieafdeling in een verpleeghuis
Het kan ook zijn dat het herstel wat moeizamer gaat en u toch meer revalidatie nodig heeft. Dan is het beter om te revalideren in een verpleeghuis. Voor revalidatie moet u zelf goed gemotiveerd zijn en begrijpen wat er van u verwacht wordt.
De keuze om te gaan revalideren wordt bepaald door een team van deskundigen.

Naar een verpleeghuis voor langere tijd of blijvend

Als u ernstige beperkingen hebt  op lichamelijk en/of geestelijk gebied kan het zijn dat een revalidatietraject op een reguliere afdeling, voor u te belastend of niet meer mogelijk is.  Dat kan betekenen dat u voor een langere tijd of zelfs blijvend verpleging en verzorging nodig heeft binnen een verpleeghuis.

Als de verwachting is dat u na opname niet naar huis kunt, zal de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker van het ziekenhuis worden ingeschakeld door de afdelingsverpleegkundige. Zij zal met u en uw naasten een gesprek plannen om de nazorg te bespreken.
Het is mogelijk dat de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker al in de eerste dagen van uw opname aan uw bed komt om tijdig een passend nazorgtraject te kunnen regelen.
De transferverpleegkundige  of maatschappelijk werker zal met u de verdere procedure bespreken. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de eventueel bestaande indicaties bij het CIZ zal zij, eventueel  een nieuwe aanvraag doen. Uiteindelijk bepaalt het CIZ of u in aanmerking komt voor een (tijdelijke) opname in het verpleeg of verzorgingshuis.

Hoe is de aanmeldprocedure

Voor het krijgen van thuiszorg of (tijdelijke) opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis heeft u een goedkeuring ofwel een indicatie nodig. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
In geval van eenvoudige zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, kan de afdelingsverpleegkundige, in veel gevallen, uw zorgbehoefte, met u en/ of uw naasten, afstemmen en de thuiszorg  van uw keuze aanvragen.
In geval van complexe thuiszorg, tijdelijke opname in verzorgingshuis of verpleeghuis, zal de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker met u en/ of uw naasten de zorgbehoefte in kaart brengen. Afhankelijk van uw zorgvraag en of u, volgens de criteria van het CIZ, in aanmerking komt voor thuiszorg, verzorgingshuis- of verpleeghuiszorg zal er een aanvraag gedaan worden voor een indicatie. De transferverpleegkundige of maatschappelijk werker zal daarvoor enkele gegevens van u en eventuele huisgenoten nodig hebben. Tevens vraagt zij uw schriftelijke toestemming om eventuele verdere persoonlijke gegevens op te vragen en door te sturen ten behoeve van een opname de indicatiestelling.
Als het CIZ uw aanvraag goedkeurt, volgt het indicatiebesluit. Dit besluit wordt naar u en naar het verzorging- of verpleeghuis van uw keuze gestuurd.

 De keuze voor opname in verzorging- of verpleeghuis

Als u samen met de transferverpleegkundige of maatschappelijk werker, uw situatie heeft besproken en het blijkt dat u niet terug naar huis kunt en in aanmerking komt voor een kortdurende opname in het verzorgingshuis, zal worden gekeken of er plek vrij is in het verzorgingshuis van uw keuze. Als er geen vrije kamers beschikbaar zijn in het huis van uw voorkeur, wordt er gezocht naar een plaats in de regio. Een blijvende opname in een verzorgingshuis gebeurt vrijwel nooit vanuit het ziekenhuis.

Als blijkt dat het voor uw herstel noodzakelijk is om te revalideren in een verpleeghuis dan zal de transferverpleegkundige dit in overleg met u en uw naasten gaan organiseren.

  • Het St. Anna Ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met verpleeghuis Berkenheuvel. Vanaf 01-01-2011 zal op de bovenste verdieping van het ziekenhuis, een revalidatieafdeling  van Berkenheuvel gevestigd zijn. Deze afdeling is speciaal voor patiënten die meedoen aan het Collum Care programma, maar ook voor orthopedische, chirurgische en neurologische patiënten die kortdurende revalidatie nodig hebben.

Als u medisch uitbehandeld bent gaat u op dag 4 of zo spoedig mogelijk, naar de revalidatieafdeling van Berkenheuvel, tenzij u een voorkeur hebt voor een andere revalidatieplaats, waar ook op dag 4 plaats is. Zodra er plaats is in het huis van uw voorkeur kunt u daar naar toe.

  • Tijdens uw opname wordt u verder hierover ingelicht.

Wij zullen tot 1 januari 2011 maar ook daarna altijd kijken naar de snelst mogelijke plaats om te gaan revalideren.
Het snel doorstromen naar een revalidatieafdeling bevordert uw genezing en herstel.

Wat zijn de kosten van opname of thuiszorg

De kosten voor professionele zorg worden grotendeels vergoed door de AWBZ, de Algemeen Wet Bijzondere Ziektekosten. U betaalt echter altijd, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor zorg thuis of voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Bent u nog opgenomen in het ziekenhuis, omdat er (nog) geen plaats is in het verpleegcentrum, dan betaalt u de eigen bijdrage, vanaf de datum waarop de specialist heeft aangegeven, dat u medisch bent uitbehandeld.
U kunt in de  folders van het CAK  “Eigen bijdrage Zorg zonder verblijf” en “Eigen bijdrage Zorg met verblijf” zien hoe de bijdrage berekend wordt. Ook kunt u dit nakijken op de website van het CAK  www.hetcak.nl

Vervoer naar huis, verzorgingshuis of verpleeghuis

U kunt na opname niet zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf dat iemand u ophaalt met de auto. Heeft u een (rolstoel)taxi nodig vragen we u deze ook zelf te bestellen. Dit geldt zowel voor de taxi als de rolstoel. Kosten van dit vervoer zijn voor uw eigen rekening. In sommige gevallen kunnen deze kosten worden verhaald worden bij uw zorgverzekering.