Dotter- of stentbehandeling

St. Anna Logo

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over het Cardio Programma van Anna Zorggroep, Geldrop, voor patiënten die een dotterbehandeling of stentplaatsing ondergaan.

Het cardio programma omvat de begeleiding die nodig is om u ondanks uw ziekte en beperkingen zo goed mogelijk te laten functioneren in gezin, werk en vrije tijd. Belangrijk hierbij is, dat u leert te luisteren naar uw lichaam en leert omgaan met uw mogelijke beperkingen en eventuele angsten. Daarnaast is het Cardio Programma er ook op gericht om u te helpen om het risico van verdere voortgang van uw hartziekte te verkleinen.

Inhoud Cardio Programma

Het Cardio Programma bestaat uit een begeleiding die is aangepast aan uw individuele behoeften en tempo. Het doel is om u zo snel en goed mogelijk te begeleiden tot een optimaal functioneren in uw gezin, uw hobby's en uw werk.

Daarnaast willen wij u bewust maken van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten en u begeleiden in leefstijlveranderingen waarmee u deze risico's omlaag kunt brengen.
De rode draad in onze aanpak is dat u zelf degene bent die moet leren omgaan met de ziekte en uw leefstijl moet aanpassen. Wij denken dat wij door goede informatie en begeleiding u een stevige duw in de rug kunnen geven.

Als programma-onderdelen zijn te onderscheiden: 

 • Het Patiënten Informatie Dossier (PID), waarin alle voor u relevante informatie gebundeld is. Ook een deel van de verslaglegging van artsen en begeleiders is hierin opgenomen. Dit bevordert de communicatie tussen de hulpverleners onderling, maar geeft u ook inzage in uw specifieke problemen en onze advisering aan u. 
 • Het poliklinisch voorlichtingsprogramma/INFO-modules.
 • De individuele aansturing en begeleiding van uw cardio programma door de sportarts in samenwerking met de cardioloog. U kunt hierbij zo nodig verwezen worden naar andere hulpverleners (o.a. diëtist, fysiotherapeut of psycholoog en maatschappelijk werk)

Niet voor iedereen is een uitgebreid Cardio Programma met begeleiding door de sportarts nodig of zinvol. Soms zal volstaan kunnen worden met het patiënten informatie dossier al dan niet in combinatie met het poliklinisch voorlichtings-programma.

Wanneer meer begeleiding nodig is, blijkt de normale cardiologische routine hiervoor te weinig ruimte te bieden. Vandaar dat de sportarts, in nauwe samenwerking met de cardioloog en de huisarts, de coördinatie voor het Cardio Programma op zich genomen heeft.
Het programma is verdeeld in fasen. De nadruk wordt geleidelijk aan verlegd van informatieverstrekking naar begeleiding in het oppakken van de eigen taken en het volgen van een zo gezond mogelijke leefstijl.

De fasen van het Cardio Programma.

De start van het Cardio Programmais idealiter al voor de ingreep.
Tijdens de wachttijd is het Cardio Programma in de zin van fysieke training in verband met uw nog niet behandelde hartziekte over het algemeen niet mogelijk. De ervaring leert dat deze wachtperiode moeilijk is en dat u in deze periode veel vragen en soms ook angsten heeft.

Wij bieden u daarom in deze periode het poliklinisch voorlichtingsprogramma aan. Hierin worden vrijwel alle onderwerpen behandeld die voor hartpatiënten zoals u van belang zijn. De groepsgewijze aanpak is een belangrijk element, omdat u andere patiënten ontmoet die ook een hartziekte hebben.
Het zal blijken dat u veel zaken herkent en u elkaar goed kunt helpen.

De begeleiding na de behandeling: verbetering van de conditie en leefstijl.
Vrij kort na ontslag uit het ziekenhuis heeft u een afspraak met de cardioloog en indien nodig verwijst de cardioloog u naar de sportarts. De cardioloog bekijkt samen met u of u nog restklachten heeft of er andere medicijnen nodig zijn en of er nog verder onderzoek gedaan moet worden.
De sportarts richt zich met name op alle factoren die voor het Cardio Programma van belang zijn. Hij zal samen met u de risicofactoren die op u van toepassing zijn inventariseren en u begeleiden bij het vaststellen en realiseren van haalbare doelen. Hij kan u doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals de fysiotherapeut of diëtist.

Continuering van uw nieuwe leefstijl.
U blijft in aanvang onder poliklinische controle van de sportarts. Het uiteindelijke doel is dat:

 • U weet waar uw beperkingen en risico's liggen. 
 • U een leefstijl ontwikkelt die aangepast is aan uw beperkingen en de risico's op herhaling van de klachten minimaliseert.
 • U zo min mogelijk afhankelijk bent van hulpverleners.

Rol van de huisarts

De huisarts kan bij uw Cardio Programma een belangrijke rol spelen. Uw huisarts is degene die meestal het best op de hoogte is van uw gezinssituatie en uw ziekten nu en in het verleden. De huisarts is voor u ook het makkelijkst te benaderen, wanneer u vragen of problemen heeft. Hij is goed op de hoogte van de begeleidingsmogelijkheden die het ziekenhuis u kan bieden, omdat de cardioloog en de sportarts nauw met hem samenwerken. Wanneer de begeleiding van uw Cardio Programma vanuit het ziekenhuis afgerond is, blijft de huisarts degene die u kan helpen om de bereikte resultaten vast te houden.
U kunt zelf een afspraak maken bij uw huisarts om met hem door te spreken wat er gebeurd is en hoe de weg naar het herstel verloopt. Neem dit initiatief vooral, wanneer u nog veel vragen of angsten heeft en u hierover rustig wilt praten met een deskundige die ook uw vertrouwenspersoon is.

Afspraken

Voor deelname aan het informatieprogramma moet u zelf het bijgevoegde formulier afgeven bij de afdelingssecretaresse of insturen. Daarnaast worden voor u afspraken gemaakt op de polikliniek bij de cardioloog, indien nodig ook bij de sportarts en afspraken voor enkele poliklinische onderzoeken. Zowel bij het informatieprogramma als bij de polikliniekcontroles adviseren wij u om samen met uw eventuele partner of anderszins betrokken persoon te komen.

Tenslotte

Voor de volledigheid staat op de volgende bladzijde de opzet van het Cardio Programma schematisch uitgewerkt.

Mocht u nog vragen hebben, wendt u zich dan tijdens uw verblijf in het ziekenhuis tot uw behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Wanneer u weer thuis bent kunt u ook contact opnemen met: secretariaat van de werkgroep Cardio Programma, telefoon: 040 - 286 4144.
Dit is met name voor poliklinische afspraken met de sportarts of informatie over het poliklinisch voorlichtings-programma.

Meer informatie kunt u ook vinden op:
www.annaziekenhuis.nl
www.mijncardioloog.com

Schema cardio programma dotter en/of stentbehandeling

Richtlijnen na dotter- of stentbehandeling

Deze informatie heeft betrekking op de werkwijze van de Anna Zorggroep te Geldrop.

Algemene richtlijnen

 • Draag uw tabletten en/of de spray die u bij pijn op de borst kan gebruiken bij u, zodat u bij klachten deze kan gebruiken.
 • Bij koud weer moet u zich warm aankleden. Juist de overgangen van warm naar koud zijn erg belastend voor het hart en dit kunt u met goede kleding ondervangen.

Vragen

Neem contact op met uw huisarts wanneer u slecht slaapt of erg angstig bent, waardoor u niet goed kunt functioneren. Ook voor algemene vragen/ problemen kunt u terecht bij uw huisarts, die u zo nodig kan doorverwijzen.

Pijn op de borst

Het kan voorkomen dat u ineens weer pijn op de borst voelt. Denk dan niet meteen het ergste. Iedereen voelt wel eens een steek op de borst. Wat belangrijk is, is of deze pijn hetzelfde aanvoelt als de pijn van een hartinfarct.
Pijn die wijst op een hartinfarct is:

 • een beklemmende, drukkende, benauwende pijn midden op de borst;
 • vaak uitstralend naar kaak, armen of rug; 
 • ook in rust langer dan 5 minuten duurt;
 • gepaard kan gaan met misselijkheid en zweten; 
 • niet afneemt na twee tabletjes onder de tong of twee keer een spraytje (nitrospray), genomen met een tussenpoos van tien minuten.

Bel bij dergelijke klachten de huisarts en het alarmnummer 112 en blijf intussen rustig liggen of zitten.
Voelt u korte, hevige steken op de borst, die niet het gevolg zijn van inspanning? Deze klachten wijzen vrijwel nooit op een hartinfarct. De pijn kan van spieren, ribben of zenuwen afkomstig zijn en treedt soms op bij ademhalingsstoornissen (bijvoorbeeld hyperventilatie). Neem wel contact op met uw huisarts of specialist wanneer u een paar dagen achtereen steeds vaker hevige pijn op de borst voelt.

Medicijnen

De laatste 20 jaar is er een geweldige vooruitgang geboekt op het gebied van de medicijnen bij hartziekten. Er zijn veel verschillende middelen ontwikkeld en uitgetest die inmiddels bewezen hebben dat ze hartklachten verminderen en voor een langer en kwalitatief gezonder leven zorgen, terwijl de bijwerkingen ook op langere termijn minimaal zijn.
De cardioloog zoekt, mede gebaseerd op de informatie van werking en bijwerking die u hem verstrekt, specifiek voor u de beste combinatie van medicijnen uit. Vaak zult u deze medicijnen de rest van uw leven moeten gebruiken. Het is belangrijk om dit ook precies volgens voorschrift te blijven doen en niet op eigen gelegenheid wijzigingen aan te brengen. Als u bijwerkingen ondervindt kunt u dit overleggen met uw cardioloog of uw huisarts. Meestal is in dergelijke gevallen een goed alternatief te vinden zonder deze bijwerkingen.

Wanneer u meer wilt weten over uw medicijnen kunt u natuurlijk de bijsluiter lezen, maar ook de brochure medicijnen en hartziekten. Om een goed overzicht van uw medicijnen te hebben, hetgeen u ook kunt gebruiken wanneer u bij behandelend artsen bent adviseren wij u de medicijnkaart te gebruiken.

Werk

Neem indien van toepassing snel na ontslag contact op met de bedrijfsarts. Wanneer de sportarts bij u geweest is zal deze een brief maken voor de bedrijfsarts. Deze kunt u naar de bedrijfsarts toesturen om hem verder te informeren omtrent de medische details en het geplande Cardio Programma in uw situatie. De bedrijfsarts is vaak in staat om u te begeleiden op het werk en hij kan adequater reageren wanneer hij goed geïnformeerd is.

Autorijden

Volgens normen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bent u in de eerste vier weken na een hartinfarct rijongeschikt. Als u een hartinfarct heeft doorgemaakt, moet u hier wel rekening mee houden.
Over het algemeen bent u hierna weer rijgeschikt, tenzij u klachten heeft waardoor het autorijden gevaar op kan leveren, dit betreft met name duizeligheidklachten veroorzaakt door hartritmestoornissen.
Wanneer u zelf twijfelt over uw rijgeschiktheid of uw behandelend arts geeft aan dat u mogelijk rij ongeschikt bent, dan kunt u een eigen verklaring invullen en sturen naar het CBR. U kunt deze eigen verklaring kopen bij de ANWB, het gemeentehuis of het CBR. Deze verklaring wordt beoordeeld door de arts van het CBR, die u vervolgens doorverwijst naar een onafhankelijke huisarts of cardioloog om een uitspraak te doen over uw rijgeschiktheid.

Na een dotter- of stentbehandeling geldt in feite dezelfde regeling. U bent weer rijgeschikt op het moment dat u voldoende hersteld bent van de ingreep en bij twijfel kunt u de eigen verklaring sturen naar het CBR.

Contactgegevens van het CBR:

Hoevenweg 20
5652 AW Eindhoven

Activiteitenschema na dotter- en/of stentbehandeling

Algemeen

De behandeling verloopt niet bij iedereen hetzelfde, daarom kunnen er individuele aanpassingen nodig zijn op het algemene schema op de volgende bladzijde.
Complicaties die invloed hebben op de snelheid waarmee u uw activiteiten kunt hervatten zijn:

 • Het optreden van een (meestal klein) hartinfarct tijdens de behandeling. Treedt er een hartinfarct op, dan deelt uw behandelend arts dit aan u mee. U zult enkele dagen langer opgenomen blijven. De activiteiten worden iets rustiger opgebouwd, teneinde de hartspier gelegenheid te geven optimaal te herstellen. Bij een klein infarct adviseren wij u de eerste 4-5 weken geen zware lichamelijke inspanning te verrichten. Dagelijks rustig wandelen is goed voor uw herstel en levert geen risico op. Te beginnen met 2 x per dag 15 minuten in de eerste week tot 2 x per dag 60 minuten in de vierde week.
 • Het optreden van een meer dan normale nabloeding in de lies. Het is onvermijdelijk dat u in de lies een blauwe plek krijgt, doordat het slangetje met ballonnetje in de slagader geprikt is. Bij sommige patiënten wordt dit een forse blauwe plek. Dan is het advies om de eerste dagen rustig aan te doen en zo nodig een pijnstiller te nemen.
  Na 4-5 dagen moet juist geprobeerd worden de beweeglijkheid in de heup en liezen terug te krijgen door activiteiten als wandelen en fietsen.
 • 1e week
  Uitzieken: de eerste 3 dagen geen lichamelijke inspanning waarbij de heup vaak gebogen wordt (bijv. fietsen) om de wond tot rust te laten komen. Er is een kleine kans dat de plaats waar de slagader aangeprikt is open gaat, hierdoor ontstaat een grotere blauwe plek in de lies.
  Wandelen: beginnen na de derde dag, 2x per dag 10-15 minuten, uitbreiden als het u bevalt.
 • 2e week
  Wandelen: uitbreiden naar 2x per dag 20 min, aan eind van de week in uw normale tempo.
  Fietsen: voeg ook fietsen toe.
  Werkhervatting: neem contact op met uw Arbo-arts als u dit nog niet heeft gedaan, u kunt met hem afspraken maken over een geleidelijke werkhervatting. Op zich is er weinig bezwaar tegen als u uw werk tussen de 2e en 4e week hervat. Autorijden: als u zich goed voelt kunt u autorijden.
 • 3e week
  Activiteiten thuis: breidt uw activiteiten thuis uit.
  Wandelen/fietsen: 2 x per dag 45 minuten rustig wandelen of fietsen.
 • 4e week
  Activiteiten thuis: breidt uw bezigheden in en om het huis verder uit en/of hervat uw werk, voor zover u dit nog niet gedaan heeft. Wandelen/fietsen: probeer 2 x per dag rustig een uur te wandelen en/of te fietsen.
 • 5e week
  Fietsen: vanaf deze week en de daarop volgende weken kunt u uw fiets- of wandeltempo verhogen. Het is echter niet de bedoeling dat u er een wedstrijd van maakt.