Psychosociaal kinderteam (PST)

Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze zorgen en vragen kunnen betrekking hebben op de ontwikkeling van uw kind, het gedrag thuis of op school, elders, of er dreigen problemen in het gezin te ontstaan door ziekte of een aandoening van uw kind.

In deze informatie leest u meer over de samenstelling van het psychosociaal kinderteam, de werkwijze en wat u van het psychosociaal kinderteam kunt verwachten. In deze folder kan voor het woord ‘ouders’ ook ‘verzorgers’ worden gelezen.

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Aan het psychosociale kinderteam nemen verschillende deskundigen vanuit het ziekenhuis en professionele vertegenwoordigers van externe instellingen deel. Dit zijn: kinderarts, kinder- en jeugdpsycholoog, pedagogisch medewerker, contactpersoon van CMD jeugd Geldrop-Mierlo, consulent/GZ-psycholoog van Herlaarhof (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie), psychodiagnostisch medewerker en de AD(H)D verpleegkundige.

Kinderarts
Uw kind is al onder behandeling van de kinderarts of is onlangs door de huisarts doorverwezen. De kinderarts zal altijd lichamelijk onderzoek doen en de ontwikkeling en problemen van uw kind met u bespreken. Als de kinderarts het nodig vindt bespreekt zij uw kind binnen het psychosociaal kinderteam. Na deze bespreking wordt u meestal gebeld om u te informeren over de uitkomst van de bespreking.
In de meeste gevallen blijft uw kind onder controle van de kinderarts, bijvoorbeeld als medicijnen worden overwogen.

Kinder- en jeugdpsycholoog
De kinder- en jeugdpsycholoog wordt ingeschakeld als er vragen zijn over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Door middel van gesprekken met u en uw kind wordt geïnventariseerd wat de klachten en problemen zijn. Ook wordt gezocht naar oorzaken van deze klachten.

Naast gesprekken wordt, indien nodig, psychologisch onderzoek door middel van testen en vragenlijsten gedaan. Veel voorkomende onderzoeksvragen zijn: “Hoe verloopt de verstandelijke ontwikkeling van het kind?”, “Hoe staat het met de sociale en of emotionele ontwikkeling, zijn er leermoeilijkheden?”  “Is er sprake van AD(H)D of een aan autisme verwante stoornis?”

De kinder- en jeugdpsycholoog bespreekt de onderzoeksresultaten en de daaruit voortkomende adviezen uitvoerig met u en uw kind (afhankelijk van de leeftijd).

Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker richt zich op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Zij houdt zich onder andere bezig met het voorkomen van problemen in de ontwikkeling en opvoeding. Zij heeft hierbij een observerende en begeleidende rol.

De pedagogisch medewerker voert gesprekken met de ouders om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Ook observeert zij het gedrag en de ontwikkeling van uw kind in de spelkamer van het ziekenhuis. Tevens kan zij uw kind op school observeren of in de eigen vertrouwde thuisomgeving. Dit wordt samen met u afgesproken.

Op basis van de gesprekken en de observaties kan de pedagogisch medewerker vervolgens spelbegeleiding bieden aan uw kind. Dit vindt plaats in de spelkamer. Verder kan zij met u meedenken over vragen als “Hoe kan ik mijn kind het beste helpen”, “Hoe kan ik omgaan met bepaald gedrag van mijn kind”.

Contactpersoon van CMD jeugd (Centrum Maatschappelijke deelname) Geldrop-Mierlo
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden. U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling van uw kind, het gedrag, kinderen en scheiding of pesten etc.

De klantadviseur Jeugd kan samen met u op zoek gaan naar een antwoord of oplossing. U krijgt in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Als het nodig is maakt zij samen met u een plan van aanpak. Daarbij kijkt ze dan ook naar wat u zelf als ouder kunt doen, eventueel met hulp van school of familie, buren of vrienden. Als dat niet voldoende is, kan zij met u kijken welke hulp er verder ingezet kan worden.

GZ-psycholoog Herlaarhof
Als tijdens het PST een vermoeden bestaat van bredere psychiatrische problematiek wordt dit besproken met de consulente van Herlaarhof. Hierbij kan gedacht worden aan bij voorbeeld een Autisme spectrum stoornis, een ticstoornis, stemmingsproblemen, forse ADHD, trauma en/of hechtingsproblematiek. Bekeken kan worden of een verwijzing naar Herlaarhof passend kan zijn. Dit zal door de kinderarts aan de ouders worden voorgelegd.

Psychodiagnostisch medewerker
De psychodiagnostisch medewerker verricht psychologisch onderzoek zoals bijvoorbeeld aandachts- en concentratietesten.

AD(H)D verpleegkundige
De AD(H)D verpleegkundige werkt samen met de kinderarts. Zij adviseert en begeleidt ouders en kinderen met AD(H)D.

De werkwijze van het psychosociaal kinderteam

In het psychosociaal kinderteam worden de vragen en zorgen rondom uw kind in teamverband besproken, zodat vanuit verschillende invalshoeken naar de situatie gekeken wordt. Het PST kijkt naar alle aspecten: het kind met zijn specifieke gedrag en het gezin met zijn mogelijkheden.

Na de bespreking van uw kind in het psychosociaal kinderteam brengt het PST advies uit over verdere onderzoeken, begeleiding en behandeling. Dit kan in bepaalde gevallen binnen het Anna Ziekenhuis worden aangeboden. Ook is het mogelijk dat u en uw kind worden doorverwezen naar een andere zorgverlener voor andere hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar CMD, GGZ, Herlaarhof, Algemeen Maatschappelijk Werk, Centrum Jeugd en Gezin of andere zorgverleners.

De kosten

De kosten van het onderzoek, begeleiding en behandeling binnen het Anna Ziekenhuis worden betaald door de gemeente. Zie ook folder ‘Jeugdzorg bij de gemeente’.

Privacy

De keuze voor het psychosociaal kinderteam betekent dat u akkoord gaat met bespreking van uw situatie en bevindingen in teamverband. De leden van het psychosociaal team hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Verder worden de verwijzende kinderarts en uw huisarts in kennis gesteld van de bevindingen. Wanneer informatie nodig is van andere instellingen (school, GGZ, onderwijskundige begeleidingsdienst e.d) of aan hen informatie wordt gegeven, zal hiervoor toestemming aan u gevraagd worden. Het ziekenhuis gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Meer informatie hierover vindt u in onze folder ‘Omgaan met patiëntengegevens’.

Inzage in het dossier

Verslagen van diverse hulpverleners worden in medische dossiers vastgelegd. U hebt het recht om het dossier in te zien of om een afschrift te krijgen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een aanvraagformulier invullen dat bij de poli kindergeneeskunde verkrijgbaar is of via onze website www.annaziekenhuis.nl.

Heeft u nog vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u deze stellen aan:
Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer: 040 - 286 48 53 of
Afdeling medische psychologie, telefoonnummer 040 - 286 48 78.