Jeugdzorg bij de gemeente

Jeugdwet en psychosociale zorg

Sinds 2015 is de Jeugdwet¹ van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp voor kinderen en jongeren (jeugdigen) tot 18 jaar. Sinds 1 januari 2016 valt ook psychosciale zorg voor jeugdigen, zoals ADHD-zorg, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze psychosociale zorg wordt niet langer door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed.

AD(H)D-zorg Anna Ziekenhuis en de jeugdwet

Het Anna ziekenhuis heeft voor de ADHD-zorg contracten afgesloten met de volgende gemeenten: Asten (Asten, Heusden, Ommel), Deurne (Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant, Helenaveen), Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel (Gemert, Bakel, de Mortel, Handel, Elsendorp, de Rips, Milheeze) Helmond (incl. Stiphout), Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout), Nuenen c.a. (Nuenen, Gerwen, Nederwetten), Someren (Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop), Son en Breugel.

Vergoeding
Als een jeugdige en zijn/haar ouders hulp nodig hebben, wordt deze hulp vergoed door de gemeente waar de jeugdige woont/staat ingeschreven. Jeugdigen die niet woonachtig zijn in een van de gecontracteerde gemeenten kunnen voor de ADHD-zorg (zowel diagnostiek als behandeling) niet meer rechtstreeks in het ziekenhuis terecht. Door een beschikking aan te vragen in de gemeente waar uw kind staat ingeschreven, kunt u de geleverde zorg vergoed krijgen.

Werkwijze Anna Ziekenhuis
Na de diagnose stellen wij samen met u en uw kind een behandelplan op. Hierbij kijken wij ook naar de samenwerking met andere hulpverleners of instanties, die bij u en uw kind betrokken zijn. Bij een verhuizing, een wijziging in het ouderlijk gezag of als de jongere meerderjarig wordt, verandert de situatie. Woont uw kind niet (meer) in een van de gemeenten waarmee wij een contract hebben, dan wordt de zorg niet (meer) vergoed en zoeken wij samen met u naar een gepaste behandelaar

Gegevensuitwisseling
Net als het ziekenhuis zijn gemeenten gebonden aan privacybeschermende maatregelen. Het ziekenhuis en de gemeenten hebben afspraken over de elektronische uitwisseling van gegevens onderling en over de plichten en verantwoordelijkheden van werknemers binnen de instellingen.

Als u met uw kind bij een kinderarts in het Anna ziekenhuis bent geweest voor een indicatie die valt binnen de Jeugdwet, dan vragen we vanuit de polikliniek een beschikking (Verzoek Om Toewijzing) voor deze zorg aan bij de betreffende gemeente. Per gemeente verschilt het of u wel of geen bevestiging van deze indicatie (beschikking) ontvangt, die enkel informatief is.

Om een verzoek om toewijzing te ontvangen informeren wij de verantwoordelijke gemeente over:

  • BSN nummer, naam en geboortedatum
  • Productcategorie en productcode
  • Begin- en einddatum zorg (ingang beschikking)
  • Referentienummer beschikking (uniek nummer beschikking)
  • Duur beschikking (frequentie: eenmalig/maand/jaar/traject)
  • Type verwijzer (wijkteam/huisarts/kinderarts etc.)
  • Financieringsvorm (Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget)

Vragen

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust telefonisch contact op met de polikliniek kindergeneeskunde om een afspraak te maken met uw kinderarts.

Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer 040 - 286 48 53 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.30-17.00 uur).