Afdeling Medische psychologie - informatie voor volwassenen

Inleiding

Je bent door jouw medisch specialist naar de afdeling medische psychologie doorverwezen. In deze informatie lees je meer over de behandeling door de psycholoog. Je leest ook met welke klachten je terecht kunt bij de psycholoog. En je kunt lezen wat een onderzoek en/of behandeling van een psycholoog in een ziekenhuis in kan houden.

Verwijzing

Je hebt altijd een verwijzing nodig. Dat wil zeggen dat de specialist bij wie jij onder behandeling bent in het ziekenhuis een brief met de hulpvraag naar de afdeling medische psychologie stuurt.

De afdeling medische psychologie

Op de afdeling medische psychologie werken meerdere professionals: klinisch psychologen, GZ-psychologen (GZ staat voor GezondheidsZorg-psycholoog), een basispsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog en psychodiagnostisch werkers.

Zij hebben ieder hun eigen specialiteit, bijvoorbeeld:

 • Medische en neuropsychologie: voor onderzoek en behandeling van psychische klachten die te maken hebben met ziekte, aandoeningen of   met het denken.
 • Kinder- en jeugdpsychologie: voor onderzoek en behandeling van kinderen en pubers met gedragsproblemen, psychische klachten of klachten die te maken hebben met het denken.

Wat doet een psycholoog in een algemeen ziekenhuis

Een psycholoog in een algemeen ziekenhuis onderzoekt de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Hij of zij onderzoekt ook de samenhang tussen de werking van hersenen en het gedrag van mensen.
Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting vormen voor mensen. Soms worden lichamelijke klachten (mede) veroorzaakt of in stand gehouden door persoonlijke problemen of problemen in de relatie of op het werk.

Voorbeelden van klachten zijn:

 • Concentratie- en aandachtsproblemen, waardoor bijvoorbeeld problemen thuis of op het werk ontstaan.
 • Hevige angst voor een noodzakelijke of aanbevolen medische ingreep, bijvoorbeeld een operatie, of een behandeling van de tandarts of kaakchirurg.
 • Tekenen die wijzen op achteruitgang in het denken, bijvoorbeeld steeds moeilijker dingen kunnen onthouden of steeds vaker de weg kwijt raken.
 • Klachten waar dokters tot nu toe geen medische oorzaak voor gevonden hebben.
 • Problemen met het leren omgaan met invaliditeit of ziekte, bijvoorbeeld na een ernstig ongeluk of bij een chronische ziekte.
 • Gedragsproblemen, ongewenst of onhandelbaar gedrag, thuis of op het werk.

Psychologisch onderzoek

Soms wordt aan jou voorgesteld een psychologisch onderzoek te gaan doen. Met behulp van een psychologisch onderzoek (testonderzoek) kan gekeken worden welke behandeling het meest geschikt voor jou is. De medisch specialist en de psycholoog werken hierbij nauw samen. Vaak wordt het psychologisch onderzoek uitgevoerd door een psychodiagnostisch werker. Dat is iemand die geschoold is in het afnemen van psychologische tests.

Psychologisch onderzoek
In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog de klachten met jou. Het wordt op prijs gesteld als je iemand meeneemt. Dat kan een partner, familielid, of goede vriend(in) zijn. Aan de hand van dit gesprek kan de psycholoog, als dit nodig is, aan jou een psychologisch onderzoek voorstellen. Met dit onderzoek kan de psycholoog de factoren proberen te achterhalen die samenhangen met de klachten.

Tijdens het psychologisch onderzoek worden tests afgenomen, vul je vragenlijsten in of wordt een interview afgenomen bij jou. Het doel van het psychologisch onderzoek is om jouw intelligentie, geheugen en/of jouw concentratievermogen te meten. Het doel van de vragenlijsten en/of het interview is om jouw persoonlijkheid in kaart te brengen. Als je toestemt kunnen ook gesprekken gevoerd worden met jouw partner, familieleden of een andere betrokkene.

Na afronding van het onderzoek worden de resultaten met jou besproken. In dit gesprek geeft de psycholoog adviezen over de mogelijke behandeling van jouw klachten. Als het nodig is kunnen daarbij ook anderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ouders van jonge patiënten, de partner van een patiënt of kinderen van (oudere) patiënten. Uiteraard wordt van te voren met jou overlegd of je dit goed vindt.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij neuropsychologisch onderzoek wordt het wel of niet intact zijn van de hersenfuncties en gevolgen hiervan voor het gedrag onderzocht. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de informatie ‘Neuropsychologisch onderzoek’.

Meenemen naar het onderzoek

Als je een (lees)bril of een gehoorapparaat gebruikt, is het belangrijk deze mee te nemen naar het onderzoek.

Psychologische behandeling

In een aantal gevallen krijg je door de psycholoog een behandeling aangeboden. De behandeling in het ziekenhuis is in het algemeen kortdurend en vooral gericht op vermindering van jouw klachten en/of problemen. De behandeling kan ook als doel hebben om beter met jouw klachten en/of problemen te leren omgaan.

Voorbeelden van (kortdurende) behandelingen:

 • Hulp bij herstel van het psychisch evenwicht en/of het aanleren van andere gewoontes.
 • Begeleiden bij verlieservaringen en acceptatieproblemen, bijvoorbeeld na een ingrijpende operatie
 • Het aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen en methoden om meer controle over jouw denken en/of jouw gedrag te krijgen.

Als langduriger behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met jou over een doorverwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Het hangt van jouw klachten af of dit een verwijzing kan zijn naar de basis- of specialistische GGZ.

Vertrouwelijke informatie

Beroepsgeheim
De psychologen en de psychodiagnostisch werkers hebben een beroepsgeheim. Ze moeten zich houden aan regels (de beroepsethiek) van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Omgaan met vertrouwelijke informatie
Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover die belangrijk is voor jouw hulpverlening, gerapporteerd aan de specialist die jou naar de afdeling medische psychologie heeft verwezen.

Als je daarvoor toestemming geeft wordt deze informatie ook naar jouw huisarts gestuurd. Als andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis informatie willen over jouw behandeling op de afdeling medische psychologie kan dat alleen als je daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Op schrift gestelde vertrouwelijke informatie wordt gedurende een periode van 15 jaar bewaard.

EPD

In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn medische gegevens over de patiënt opgenomen, zoals informatie over onderzoek, behandeling, medicatie, allergieën en aantekeningen van de zorgverlener. Ook de afdeling medische psychologie maakt gebruik van het EPD. Conform de eisen van beroepsvereniging NIP zijn alleen de samenvattingen binnen een behandeltraject zichtbaar voor andere afdelingen van het Anna Ziekenhuis. De uitgebreide verslaglegging van behandelgesprekken is enkel zichtbaar voor medewerkers van de medische psychologie. Verslaglegging van (neuro)psychologische diagnostiek is wel volledig in te zien voor medewerkers van andere afdelingen.