Jeugdzorg bij de gemeente

Jeugdwet en psychosociale zorg

Sinds 2015 is de Jeugdwet¹ van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Sinds 1 januari 2016 valt ook psychosociale zorg voor kinderen en jongeren, zoals AD(H)D-zorg, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Psychosociale zorg wordt sindsdien niet langer door de zorgverzekeraar vergoed, maar door de gemeente.

¹ Meer informatie over de Jeugdwet vind je op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2023-07-01

AD(H)D-zorg in het Anna Ziekenhuis en de jeugdwet

De polikliniek Medische Psychologie van het Anna ziekenhuis heeft voor AD(H)D-zorg contracten afgesloten met ‘Een 10 voor de Jeugd’ (de inkoopregio voor de inkoop van jeugdhulp) voor zowel diagnostiek als kortdurende behandeling. Hieronder vallen de volgende gemeenten:

 • Asten (Asten, Heusden, Ommel)
 • Deurne (Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant, Helenaveen)
 • Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel (Gemert, Bakel, de Mortel, Handel, Elsendorp, de Rips, Milheeze)
 • Helmond (inclusief Stiphout)
 • Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout)
 • Nuenen (Nuenen, Gerwen, Nederwetten)
 • Someren (Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop) en Son en Breugel

Vergoeding
Als een kind of jongere hulp nodig heeft, dan wordt deze hulp vergoed door de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven. Kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven bij een van bovenstaande gemeenten kunnen voor de AD(H)D-zorg niet meer rechtstreeks in het ziekenhuis terecht. Wel kun je proberen om een beschikking aan te vragen via de gemeente waar je kind staat ingeschreven. De gemeente bepaalt dan of je kind alsnog terecht kan bij het Anna Ziekenhuis.

Werkwijze Anna Ziekenhuis
Wanneer je kind of jongere wordt verwezen naar de polikliniek Medische Psychologie van het Anna Ziekenhuis, dan beoordelen wij of de verwijzing inhoudelijk correct is. Dus of deze afkomstig is uit een gemeente waarmee wij een contract hebben afgesloten en of we de zorg kunnen bieden die gevraagd wordt.

Vervolgens word je samen met je kind uitgenodigd voor een intakegesprek bij een van onze GZ-psychologen en word je gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. Ook vragen wij een beschikking aan bij de gemeente. Tijdens het intakegesprek wordt in overleg met jou het vervolgbeleid bepaald. Dit kan diagnostisch onderzoek zijn of een kortdurende behandeling. Maar we kunnen ook de inschatting maken dat andere zorg meer passend is en je daarin van advies voorzien.

Wanneer mogen wij je niet uitnodigen?

 • Indien je kind staat ingeschreven in een andere gemeente dan de gemeenten waarmee wij een contract hebben afgesloten (zie hierboven)
 • Indien je kind 18 jaar of ouder is of indien je kind bijna 18 jaar wordt (in dat geval mogen wij alleen zorg bieden tot de dag dat het kind 18 jaar wordt).
 • Wanneer de gemeente voor je kind al een lopende beschikking heeft afgegeven bij een andere zorgaanbieder. Bij twijfel over de lopende beschikking kun je contact opnemen met de andere zorgaanbieder of uw gemeente. Wanneer deze beschikking wordt stopgezet of afloopt, kunnen wij wel een nieuwe beschikking aanvragen en jou en je kind uitnodigen voor een traject bij ons.
 • Wanneer een van de gezagsdragers geen toestemming geeft voor een traject bij ons. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken een (ex)partner die geen toestemming geeft. Zonder toestemming van alle gezagsdragers mogen wij je kind niet spreken. Wij vragen daarom vooraf schriftelijk toestemming.

Verandert je situatie door een verhuizing naar een gemeente waarmee wij geen contract hebben, een wijziging in het ouderlijk gezag of omdat je kind 18 jaar wordt, dan wordt de zorg niet (meer) vergoed en zoeken we samen naar een passend alternatief.

Gegevensuitwisseling
Net als het ziekenhuis zijn gemeenten gebonden aan privacybeschermende maatregelen. Het ziekenhuis en de gemeenten hebben afspraken over de onderlinge elektronische uitwisseling van gegevens en over de plichten en verantwoordelijkheden van werknemers binnen de instellingen.

Als u met uw kind bij onze polikliniek Medische Psychologie in het Anna ziekenhuis bent geweest voor een indicatie die valt binnen de Jeugdwet, dan vragen we vanuit de polikliniek een beschikking voor deze zorg aan bij de betreffende gemeente (verzoek om toewijzing). Per gemeente verschilt het of je wel of geen bevestiging van deze indicatie (beschikking) ontvangt. Mocht je een bevestiging ontvangen, dan is die enkel informatief.

Bij het indienen van een verzoek om toewijzing informeren wij de verantwoordelijke gemeente over:

 • BSN nummer, naam en geboortedatum van het kind
 • Productcategorie en productcode (type zorg dat wordt aangevraagd)
 • Begin- en einddatum zorg (ingangsdatum van de beschikking)
 • Duur van de beschikking
 • Referentienummer van de beschikking (uniek nummer beschikking)
 • Type verwijzer en diens naam (wijkteam/huisarts/kinderarts etc.)