Brain Care Unit

Inleiding

U bent opgenomen op de Brain Care Unit van afdeling neurologie. Deze folder geeft u meer informatie over deze afdeling. De situatie kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier beschreven is.

Wat is de Brain Care Unit?

De Brain Care Unit maakt onderdeel uit van verpleegafdeling neurologie.  Op de Brain Care Unit wordt intensieve zorg en bewaking verleend aan  patiënten met een neurologische aandoening. Het grootste deel van de patiënten op de Brain Care Unit heeft een beroerte doorgemaakt. Maar ook met andere neurologische aandoeningen waarvoor u extra bewaking nodig heeft, kunt u op de Brain Care Unit opgenomen worden. Het doel van de behandeling op de Brain Care Unit is om door specialistische zorg het herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wat is een beroerte?

Een beroerte ontstaat als een deel van de hersenen plotseling geen zuurstof meer krijgt of als een bloedvat in de hersenen ineens scheurt en er bloed tussen het hersenweefsel komt. In de medische wereld wordt dit ook wel een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Vrij vertaald: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

Een beroerte kan ontstaan door:

 • Een herseninfarct.
  Hierbij raakt een bloedvat in de hersenen verstopt door een bloedstolsel, waardoor een deel van de hersenen geen zuurstof meer krijgt en afsterft.
 • Een hersenbloeding.
  Hierbij barst een bloedvat in de hersenen open, waardoor er bloed in het hersenweefsel of tussen de hersenvliezen stroomt en het hersenweefsel beschadigd raakt.

Wilt u uitgebreidere informatie over dit ziektebeeld, lees dan de folder van de Nederlandse Hartstichting: “Een beroerte en dan?”.

Werkwijze op de Brain Care Unit

Op de Brain Care Unit wordt u tijdens de acute fase nauwlettend in de gaten gehouden. U wordt aan een bewakingsmonitor aangesloten om zo uw bloeddruk, hartritme en zuurstofgehalte in uw bloed te monitoren. Verder wordt ook de ademhaling, het bewustzijn, de temperatuur, kracht en gevoel in armen en benen, slikken, spraak en de werking van de blaas gecontroleerd.

Als uw acute fase voorbij is kan het zijn dat u wordt overgeplaatst naar een andere kamer op de reguliere neurologie verpleegafdeling. Hier wordt uw behandeling voortgezet.

Onderzoeken

Gedurende uw opname kunnen er verschillende onderzoeken plaatsvinden, zoals:

 • CT-scan;
 • Bloedonderzoek;
 • ECG (hartfilmpje);
 • Echo onderzoek van uw halsvaten;
 • MRI-scan.

De specialist bepaalt welke onderzoeken u krijgt. De verpleegkundige zal u hierover uitleg geven.

Behandelteam

Op de Brain Care Unit wordt u intensief bewaakt en behandeld door een multidisciplinair team. Dit is een team dat wordt gevormd door specialisten en zorgprofessionals uit verschillende vakgebieden. Onderdeel van dit team kunnen zijn:

 • De neuroloog is uw hoofdbehandelaar en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de medische zorg.
 • De Physican assistant (PA) is een medische zorgprofessional die zelfstandig en in samenwerking met de neuroloog geneeskundige zorg biedt. De PA is verantwoordelijk voor uw dagelijkse medische zorg op de Brain Care Unit en overlegt regelmatig met de neuroloog en zo nodig met andere specialisten.
 • De gespecialiseerd neurologie verpleegkundige observeert, begeleidt, revalideert en verzorgt u. Ook is de verpleegkundige het aanspreekpunt voor u en uw contactpersoon.
 • De fysiotherapeut bekijkt wat de beperkingen zijn in houding, beweging, kracht en gevoel, stelt behandeldoelen vast en start met fysiotherapie.
 • De logopedist beoordeelt of er problemen zijn op het gebied van slikken, taal of spraak, stelt behandeldoelen vast en start met logopedie.
 • De zorgconsulent bespreekt samen met u en uw naasten de nazorg.
 • De diëtist geeft adviezen over voeding.
 • De revalidatiearts beoordeelt welke mogelijkheden er zijn voor revalidatie en in welke vervolginstelling u hiervoor terecht kunt.

Als het nodig is kunnen andere specialisten of zorgprofessionals betrokken worden bij de behandeling, zoals een cardioloog, internist, vaatchirurg, psycholoog of geestelijk verzorger.

Informatievoorziening

Iedere dag is er een verpleegkundige die de leiding heeft over de Brain Care Unit. Bij hem of haar kunt u terecht voor al uw directe vragen en of opmerkingen.

Gedurende de opname komt deneuroloog of PA dagelijks (behalve op zaterdag en zondag) bij u langs om uw situatie met u te bespreken. In het weekend en op feestdagen is er een dienstdoende neuroloog aanwezig.

Tevens wordt bij opname een gesprek gepland voor u en uw contactpersoon met de neuroloog of PA. Dit gesprek zal in de regel 2 tot 4 dagen nadat u bent opgenomen plaatsvinden. De verpleegkundige nodigt u en uw contactpersoon uit voor dit gesprek.

Nazorg

Indien alle onderzoeken afgerond zijn en uw medische situatie stabiel is, wordt in overleg met het behandelteam een voorstel gedaan voor het vervolgtraject na ontslag uit het ziekenhuis. Dit voorstel wordt met u en uw naaste besproken. Afhankelijk van de situatie en uw herstel zijn er de volgende mogelijkheden:

 • U gaat terug naar huis, eventueel met thuiszorg, dagbehandeling of revalidatie op de polikliniek van een revalidatiecentrum.
 • U gaat revalideren in een revalidatiecentrum.
 • U gaat revalideren in een verpleeghuis.
 • U wordt opgenomen op een verblijfsafdeling in een verpleeghuis.

Bezoektijden

Bij iedere patiënt zijn in verband met de rust maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd toegestaan! In bijzondere gevallen kan van deze tijden en regels worden afgeweken. Dit gaat altijd in overleg met de verpleging.

De bezoektijden van de Brain Care Unit zijn dagelijks van:
14.00 tot 14.45 uur en van 19.00 tot 20.00 uur

Let op: Als de patiënt naar de verpleegafdeling overgeplaatst wordt, dan gelden hiervoor de normale bezoektijden!
Wij vragen u geen bloemen en fruit mee te nemen naar de Brain Care Unit. Planten zijn op de gehele verpleegafdeling niet toegestaan.

Slikstoornis

Sommige patiënten met een neurologische aandoening kunnen moeilijk slikken. Als u uw naaste eten of drinken wilt geven, vraagt u dan eerst aan de verpleging of dit ook kan en mag.

Informatie voor naasten

In verband met de privacywet AVG verstrekken wij enkel informatie aan de geregistreerde contactpersonen. De contactpersoon kan op alle tijden van de dag (ook avond en nacht) bellen, maar bij voorkeur na 11.00 uur ’s ochtends. De verantwoordelijk verpleegkundige zal u dan te woord staan. 

Contactgegevens

De Brain Care Unit is gevestigd op de 3e etage, route 93.

U kunt de Brain Care Unit 24 uur per dag telefonisch bereiken via: telefoonnummer 040 - 286 48 37.

Voor vragen die niet dringend zijn, verzoeken wij u na 11.00 uur te bellen.

Inleiding

U bent opgenomen op de Brain Care Unit van afdeling neurologie. Deze folder geeft u meer informatie over deze afdeling. De situatie kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier beschreven is.