St. Anna Logo

De klachtenregeling van de St. Anna Zorggroep zorgt ervoor dat wij op verantwoorde wijze aandacht besteden aan klachten. Het doel van de regeling is om de oorzaak van uw klacht helder te krijgen, samen tot een oplossing te komen en (soortgelijke) klachten in de toekomst te voorkomen. Heeft u een klacht, aarzel dan niet om daar iets mee te doen. Wij gaan vertrouwelijk en zeer zorgvuldig met uw klacht om.

Welke stappen kunt u ondernemen?

Stap 1 Ga het gesprek aan met de betreffende zorgverlener
Stap 2 Afhandeling van uw klacht via de klachtenfunctionaris
Stap 3 Overige mogelijkheden/instanties

Stap 1 | Ga het gesprek aan met de betreffende zorgverlener

Bent u ergens niet tevreden over? In de meeste gevallen raden wij u aan, om eerst het gesprek met de betreffende zorgverlener aan te gaan. Soms blijkt dat het niet gaat om een (medische) fout, maar is er iets misgegaan in de communicatie.
In een gesprek kan de zorgverlener u wellicht alsnog een bevredigende uitleg geven.
Vindt u het moeilijk om dit gesprek zelf aan te gaan? Of verloopt het gesprek met de betreffende zorgverlener niet zoals u wilt? Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende, via de betreffende polikliniek of (verpleeg)afdeling, om uw klacht te bespreken.

Stap 2 | Afhandeling van uw klacht via de klachtenfunctionaris

Wilt u een klacht indienden bij de klachtenfunctionaris? Dat kan op diverse manieren:

 • telefonisch contact opnemen via 040 - 286 4004
 • het online klachtenformulier invullen
 • een brief schrijven naar:  
  St. Anna Ziekenhuis
  T.a.v. klachtenfunctionaris
  Antwoordnummer 10031
  5660 VB Geldrop

Als u uw klacht per post of via het online klachtenformulier indient, dan neemt de klachtenfunctionaris, indien nodig, contact met u op om de klacht zo helder mogelijk te krijgen.

Wat doet de klachtenfunctionaris met uw klacht?
De klachtenfunctionaris geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en hij maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

 • De klachtenfunctionaris kan uw klacht bespreken volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’ waarbij hij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
 • U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

Mogelijk leidt het rechtstreeks contact met de betreffende zorgverlener en/of de tussenkomst van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat. Dan kan de klachtenfunctionaris u meer informatie geven over de hierna beschreven mogelijkheden/instanties.

 > Dien direct uw klacht in

Stap 3 | Overige mogelijkheden/instanties

Afhandeling via de klachtenonderzoekscommissie

De klachtenfunctionaris kan een klager ondersteunen bij het aandragen van een klacht bij de klachtenonderzoekscommissie van het St. Anna Ziekenhuis. Behandeling door de klachtenonderzoekscommissie is gericht op een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De commissie behandelt uw klacht volgens een vaste procedure, waarbij sprake is van een klager (de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger) en een aangeklaagde (de zorgverlener en/of de eindverantwoordelijke functionaris). De commissie onderzoekt de gebeurtenissen die tot de klacht geleid hebben. Uitgangspunt is het principe van ‘hoor en wederhoor’. Dit betekent dat zowel de klager als de aangeklaagde persoonlijk de gelegenheid krijgt om bij de commissie nadere mondelinge of schriftelijke toelichting te geven.

Na deze procedure geeft de klachtenonderzoekscommissie een oordeel over de gegrondheid van de klacht en kan daarbij aanbevelingen doen. Alle partijen worden schriftelijk op de hoogte gesteld. De raad van bestuur ontvangt een afschrift van het aan partijen gezonden oordeel en treft, waar nodig, maatregelen.

De klachtenfunctionaris kan u meer informatie geven over bovenstaande procedure.

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Het St. Anna Ziekenhuis is aangesloten bij de geschillencommissie ziekenhuizen. Als een aanklacht na behandeling volgens bovenstaande procedures, niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u de gang naar de geschillencommissie bewandelen. Deze commissie behandelt klachten over de uitvoering van behandeling, bejegening, informatievoorziening en schade. Is er sprake van een financiële claim, dan kan dit alleen als de claim niet hoger is dan € 25.000, =.

Voor het voorleggen van de klacht aan de Geschillencommissie heeft de klager geen advocaat nodig. De uitspraak van de commissie is bindend. Dit betekent dat de uitspraak geldt voor beide partijen en altijd moet worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.

De mogelijkheid om een oordeel te vragen aan de Geschillencommissie ziekenhuizen is bedoeld als een laagdrempelig en minder kostbaar alternatief voor de gang naar de civiele rechter.

De Geschillencommissie is bereikbaar via:

De klachtenfunctionaris kan u meer informatie geven over deze procedure.

Aansprakelijkstelling (schadeclaim)

Soms gaat een klacht samen met een aansprakelijkstelling voor zaak- en/of personenschade. Deze aansprakelijkstelling kan schriftelijk worden gericht aan de raad van bestuur.
Er vindt beoordeling plaats door de (medische adviseurs van de) aansprakelijkheidsverzekeraar. De klachtenfunctionaris kan u hierover informatie geven.

Wel of niet een claim indienen?
Wel of niet een claim indienen, is vaak een moeilijke keuze. Want wanneer is iets eigenlijk een claim en welke uitkomsten zijn er mogelijk als een claim eenmaal is ingediend? Om u als patiënt meer inzicht te geven, heeft onze aansprakelijkheids- verzekeraar MediRisk van elke stap in het proces een korte film gemaakt. Samen geven de vijf films een compleet en duidelijk beeld van het klacht- en claimtraject.

> Bekijk "Het claimproces: stap voor stap in beeld"

Klachten over uw zorgnota

Als u een klacht heeft over uw zorgnota, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de zorgadministratie. Zij kunnen u daarover uitleg geven. Meer informatie over de zorgnota vindt u ook op onze website.

De zorgadministratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Bovenstaande informatie kunt u ook terug vinden in onze folder.