Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen, corrigeren of vernietigen. Dit recht staat beschreven in de "Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst" (WGBO). Hier leest u wat uw mogelijkheden zijn en hoe dit in het St. Anna Ziekenhuis voor u geregeld is.

Algemene informatie

Alle gegevens over uw behandeling en verpleging worden vastgelegd in dossiers. Volgens de WGBO hebt u recht op inzage en een kopie van deze dossiers. Originele dossiers worden echter nooit aan u of derden uitgeleend. De dossiers blijven in het bezit van het ziekenhuis en mogen het ziekenhuis niet verlaten.

De verschillende dossiers

 • Medisch dossier
  Voor een goede hulpverlening bewaren uw hulpverleners uw (persoonlijke) gegevens in een medisch dossier. In uw medisch dossier (ook wel status genoemd) zitten bijvoorbeeld uw adresgegevens, de resultaten van onderzoeken, röntgenfoto's, de diagnose en de behandelplannen. Ook brieven van uw huisarts en eventueel andere specialisten worden in dit dossier bewaard. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van uw behandeling en eventuele opname.
 • Verpleegkundig dossier
  Het verpleegkundig dossier bevat informatie over het verloop van de verpleging en verzorging tijdens de opname in het ziekenhuis. In dit dossier zijn de observaties van de verpleegkundigen opgenomen.

Inzage in uw dossier

Alleen u, uw behandelaar en andere hulpverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Als u uw medisch dossier wilt inzien, neem dan contact op met uw behandelend arts. Voor inzage in uw verpleegkundig dossier kunt u bij de verpleegkundigen terecht. De behandelend arts en de verpleegkundige kunnen uw vragen direct beantwoorden. Inzage vindt altijd plaats onder toezicht van een medewerker van het St. Anna Ziekenhuis.

Een kopie van uw dossier opvragen

U kunt uw dossier zelf opvragen of via de behandelend arts.

Via de behandelend arts uw dossier opvragen

Heeft u uw gegevens nodig voor behandeling door een andere behandelaar die niet werkzaam is in het St. Anna Ziekenhuis (bijvoorbeeld een second opinion)? In dat geval kan uw nieuwe behandelend arts met uw toestemming uw gegevens schriftelijk rechtstreeks opvragen bij de behandelend specialist in het St. Anna Ziekenhuis. Dit geldt ook voor radiologiebeelden. U kunt ook zelf de gegevens opvragen via ons aanvraagformulier. In dat geval zorgt het St. Anna Ziekenhuis dat uw gegevens rechtstreeks opgestuurd worden naar uw nieuwe behandelaar.

Zelf uw dossier opvragen

Deze aanvraag verloopt altijd via ons aanvraagformulier. Wij zorgen voor een kopie van uw gegevens, die u uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier op kunt halen. Wij vragen u het aanvraagformulier duidelijk en zo volledig mogelijk in te vullen. Onderteken het ingevulde formulier en stuur het samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op naar het adres zoals vermeld op het aanvraagformulier (een postzegel is niet nodig). Zonder een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) zal uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Aan een éénmalig verzoek van uw medisch dossier zijn geen kosten verbonden. Bij een herhaald verzoek wordt een redelijke vergoeding in rekening gebracht (€ 5,00 of bij > 100 pagina’s € 22,50).

Download hier het aanvraagformulier  Kopie volledige dossier aanvragen (PDF)

In ontvangst nemen

Komt u zelf uw medische gegevens ophalen, dan kunt u zich melden bij de receptie in de centrale hal. Bij het afhalen van uw medische gegevens bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wij verzoeken u uw dossier binnen 4 weken na ons bericht op te halen. Als dit niet gebeurt, worden uw kopieën vernietigd.

Iemand machtigen

Als u niet in staat bent uw gegevens zelf op te halen, kunt u iemand anders daartoe machtigen. Die persoon moet een door u geschreven en ondertekende machtiging (voorzien van een datum) en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs meenemen. Tevens moet deze persoon zichzelf kunnen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Het dossier toegestuurd krijgen

Ook kunnen wij uw gegevens naar u toesturen. Geeft u duidelijk op het aanvraagformulier aan dat u de gegevens toegezonden wilt krijgen. Uw gegevens worden aangetekend verzonden.

Kopie van uw röntgenfoto's en -uitslagen

In uw medisch dossier zitten uw röntgenuitslagen. Als u uw medisch dossier via ons aanvraagformulier opvraagt, kunt u tegelijkertijd ook uw röntgenfoto's en -uitslagen opvragen.

Als u alléén kopieën van uw röntgenfoto's wilt (en geen kopie van uw medisch dossier), dan kunt u die direct opvragen bij de afdeling radiologie, route 22. Telefoonnummer: 040 - 286 4832. Uw foto's worden hier op een cd-rom gezet. Ook hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

> Kopie dossier aanvragen (PDF)

Aanvulling of correctie van uw medische gegevens

U kunt uw dossier aanvullen met een door u afgegeven verklaring die betrekking heeft op de in het dossier opgenomen stukken. Dit kan gebeuren wanneer in het dossier naar uw mening een onvolledig of onjuist beeld van uw persoon of gezondheidstoestand wordt geschetst. Zo'n verklaring geeft dan uw mening weer. Of anders gezegd, in zo'n verklaring vertelt u uw kant van het verhaal.
Uw behandelaar is verplicht de verklaring in uw dossier op te nemen, ook als hij het niet eens is met de inhoud van deze verklaring.

Daarnaast heeft u het wettelijk recht om feitelijke onjuistheden in uw gegevens, bijvoorbeeld verkeerde adresgegevens, te laten corrigeren.

Vernietiging van medische gegevens

Ook heeft u het recht om informatie te laten vernietigen. Het ziekenhuis bewaart altijd enkele persoonsgegevens vanwege financiële verantwoording. Een verzoek tot vernietiging wordt afgewezen als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander (bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte binnen de familie). Uw behandelaar zal een eventuele weigering van uw verzoek moeten kunnen motiveren. Vernietiging van uw dossier is een onherstelbare en ingrijpende maatregel. Wij adviseren u daarom om van tevoren een gesprek met uw arts te overwegen.

> Vernietiging aanvragen (PDF)

Recht op inzage en/of kopie door derden

Het is mogelijk om gegevens voor een ander op te vragen wanneer het gaat om een minderjarige, bij wilsonbekwaamheid of als het gaat om een overledene.

Minderjarigen

 • De ouders van kinderen tot 12 jaar hebben automatisch dit recht.
 • De ouders en kinderen van 12 tot 16 jaar hebben een gezamenlijk recht. Als een meningsverschil ontstaat, geeft het recht van het kind de doorslag. De minderjarige moet dan wel in staat zijn om de eigen belangen redelijk te kunnen beoordelen.
 • Kinderen vanaf 16 jaar hebben een eigen, zelfstandig recht.

Wilsonbekwaamheid

Als iemand zelf niet (meer) in staat is zijn belangen te behartigen (dit heet "wilsonbekwaamheid"), dan moet een ander namens de patiënt optreden als vertegenwoordiger. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij kinderen tussen 12-18 jaar zijn de ouders vertegenwoordiger.
 • Bij volwassenen ouder dan 18 jaar:
  - een curator of mentor;
  - iemand die hiertoe schriftelijk is gemachtigd;
  - een informele vertegenwoordiger: de partner/levensgezel, een ouder, kind, broer of zus.
 • In geval van gedeeltelijke wilsonbekwaamheid beslist de patiënt zelf voor zover hij/zij daartoe in staat kan worden geacht. Als dit niet het geval is, dan treedt een vertegenwoordiger op namens de patiënt.

Aanvraag medische gegevens overleden patiënt

Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van de overledene. Daarvan kan slechts bij hoge uitzondering worden afgeweken als:

 • de patiënt tijdens zijn leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • de toestemming van de patiënt verondersteld kan worden;
 • sprake is van een zwaarwegend belang (bijv. erfelijkheidsonderzoek).

Voor het aanvragen van medische gegevens van een overledene maakt u ook gebruik van het aanvraagformulier. Bij de 'Persoonlijke gegevens' vult u de gegevens van de overledene in. Bij 'Aanvullende opmerkingen' geeft u aan dat u gegevens opvraagt van een overleden patiënt en vult u uw eigen naam, adres en telefoonnummer in.

> Kopie dossier aanvragen (PDF)

 

Meer informatie over medische gegevens vindt u in de volgende folders:

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van sociale media
 • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.