St. Anna Logo

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staan uw rechten als patiënt. Deze worden hier verder beschreven.

Recht op informatie

De medisch specialist en andere betrokken zorgverleners (iedereen die beroepshalve bij uw behandeling betrokken is zoals een verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist) moeten u goed informeren. Alleen met voldoende informatie kunt u zelf een weloverwogen beslissing nemen over de voorgestelde behandeling.
U hebt recht op informatie in begrijpelijke taal over:

  • uw ziekte of aandoening;
  • de onderzoeken en behandeling;
  • de te verwachten resultaten van de behandeling en mogelijke risico's;
  • andere behandelingsmogelijkheden;
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Recht om te beslissen over de behandeling

Een zorgverlener mag u alleen behandelen met uw toestemming. U mag zelf beslissen of u de voorgestelde behandeling (met eventuele bijbehorende onderzoeken) wilt. Voor handelingen die binnen de behandeling vallen, hoeft de zorgverlener niet uitdrukkelijk toestemming te vragen, behalve als deze ingrijpend zijn. In de overige gevallen gaat de zorgverlener uit van uw toestemming. Als u bijvoorbeeld uw mouw opstroopt omdat de zorgverlener bloed wil prikken, blijkt hieruit (stilzwijgend) uw toestemming voor de bloedafname. Wanneer u niet in staat bent om toestemming te geven, zoals in acute situaties, mag de zorgverlener in uw belang handelen zonder uw toestemming.

Vrije keuze van zorgverlener

U mag zelf een zorgverlener kiezen. Wilt u een man of vrouw als zorgverlener, dan moet u dit op tijd aangeven in het ziekenhuis. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met uw wensen. In een levensbedreigende situatie geldt de vrije keuze van zorgverlener niet.

Second opinion

Het recht op een tweede mening (second opinion) houdt in dat u een oordeel of advies van een andere medisch specialist kunt vragen terwijl u onder behandeling blijft bij uw eigen medisch specialist. U heeft geen toestemming van uw eigen medisch specialist nodig, maar het wordt op prijs gesteld als u hem/haar hierover informeert. U kunt met uw eigen specialist bespreken dat u een tweede mening wilt vragen. Misschien bestaan er voor uw ziekte gespecialiseerde zorgverleners of instellingen. Uw medisch specialist kan samen met u afwegen naar wie u het beste kunt gaan. Wilt u dit liever niet bespreken met uw eigen specialist, dan kunt u ook informeren bij uw huisarts, zorgverzekeraar, Zorgbelang Nederland of een patiëntenvereniging.

Recht op vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid

Bent u zelf niet in staat om aan te geven wat u wilt, dan wordt dit ook wel ‘wilsonbekwaamheid' genoemd. Dit kan aan de orde zijn als u buiten bewustzijn bent, verstandelijk gehandicapt bent of aan bepaalde psychiatrische aandoeningen lijdt. In deze gevallen betrekt uw medisch specialist iemand anders als vertegenwoordiger bij de beslissingen rond uw behandeling. Achtereenvolgens komen in aanmerking: uw partner, een ouder, een kind, een broer of zus. U kunt ook zelf een verklaring (machtiging of volmacht) opstellen, waarin u iemand aanwijst als uw vertegenwoordiger. Als bovengenoemde niet in aanmerking komt, kan de rechter een curator of mentor benoemen die uw belangen behartigt.

Rechten van minderjarigen

Voor kinderen tot 12 jaar is voor de behandeling toestemming van de ouders of voogd nodig. Voor kinderen tussen de 12 en de 16 jaar moeten de ouders of voogd en het kind zelf gezamenlijk toestemming geven. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen nemen over hun behandeling.

Inzage in, wijziging, aanvulling of vernietiging van uw dossier

Uw zorgverlener is verplicht een dossier over uw behandeling bij te houden. In dit dossier staan onder anderen gegevens over uw gezondheidstoestand en welke onderzoeken en/of behandelingen zijn voorgesteld en uitgevoerd. Enkele rechten over het dossier op een rijtje:

Bewaartermijn dossier

De wettelijke bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar vanaf de datum van de laatste behandeling. Soms wordt een dossier langer bewaard. Bijvoorbeeld bij langlopende behandelingen en chronische of erfelijke aandoeningen, of op uw verzoek.

Recht op inzage of kopieën

U hebt recht op inzage in of kopieën van uw medisch dossier. U kunt iemand machtigen om uw dossier in te zien of om kopieën aan te vragen. De aanvrager (partner, familielid, advocaat) moet dan uw schriftelijke machtiging overleggen. Het originele medisch dossier blijft in het Anna Ziekenhuis en wordt niet verstrekt aan de patiënt.

Ga voor aanvraag van kopieën van uw medisch dossier naar de pagina 'medische gegevens opvragen'.

Wijziging of aanvulling van uw dossier

Op uw schriftelijk verzoek kunnen uw medische gegevens aangevuld worden met een door u afgegeven verklaring. U kunt verzoeken om correctie van uw gegevens, als deze feitelijk onjuist zijn, niet van belang zijn voor de behandeling of in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.

Vernietiging van uw dossier

U hebt recht op vernietiging van (bepaalde delen uit) uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. U ontvangt een schriftelijk bericht óf en in hoeverre uw behandelend medisch specialist hiermee akkoord gaat.

Als u van bovengenoemde rechten gebruik wilt maken ga dan naar de pagina 'medische gegevens opvragen'.

Recht op geheimhouding van uw gegevens

U heeft er recht op dat uw privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De zorgverlener is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die u hem toevertrouwt en die de zorgverlener in de uitoefening van zijn beroep te weten komt. Het gaat hierbij niet alleen om medische gegevens, maar ook om persoonlijke informatie. Een zorgverlener mag niet meer gegevens vragen en schriftelijk vastleggen dan voor een goede diagnose en behandeling noodzakelijk is.

Het recht op geheimhouding van uw gegevens houdt ook in dat zonder uw toestemming geen derden bij het onderzoek of de behandeling aanwezig mogen zijn. De resultaten van onderzoeken en keuringen mogen alleen met uw toestemming aan derden meegedeeld worden.

In principe informeert uw medisch specialist uw huisarts en eventuele andere bij uw behandeling betrokken zorgverleners over uw behandeling. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Kwaliteitsonderzoek

Het Anna Ziekenhuis is voortdurend bezig met kwaliteitsverbetering, zowel intern als extern. Extern verstrekken wij aan officiële instanties, zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, anonieme gegevens met betrekking tot de behandeling van patiënten. Ook wordt deelgenomen aan landelijke registratiesystemen zoals de DICA-registraties. De uitkomsten van deze registraties bevatten geen tot personen herleidbare gegevens en worden uitsluitend gebruikt om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. Dit geldt ook voor de patiëntgegevens die wij gebruiken voor interne kwaliteitsverbeteringen.

Recht om een klacht in te dienen

Bent u ontevreden over de zorgverlening in het ziekenhuis, dan kunt u dit het beste eerst bespreken met de betrokken personen of diens leidinggevende. Vindt u dit bezwaarlijk, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het Anna Ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken. Ga hiervoor naar de webpagina klachtenregeling.