St. Anna Logo
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, de strategie, het beleid en het resultaat van de Anna Zorggroep. In dat kader voeren zij overleg met onder andere de raad van toezicht, het specialistenberaad, managementteam, de ondernemingsraad en cliëntenraad.

De raad van bestuur voert naast de interne gesprekken ook overleg met externe belanghebbenden zoals gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en patiëntenverenigingen.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn vastgelegd in het 'reglement raad van bestuur Anna Zorggroep', 11 november 2008'.

Samenstelling raad van bestuur

Mevrouw Dr. T. Sijbesma
voorzitter raad van bestuur

De heer Ir. E.J. Borgmeijer
lid raad van bestuur