St. Anna Logo

Bij het specialisme oncologie in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop komt u bij de internist-oncologen voor onderzoek, behandeling en begeleiding bij alle vormen of voorstadia van kanker. Oncologie is een specialisatie binnen de interne geneeskunde. Onze artsen behandelen alle vormen van kanker, ook van het bloed (hematologie), met medicijnen. Als genezing niet (meer) mogelijk is, bestaat de medische behandeling uit het terugdringen van kanker, verlichten van uw symptomen en pijnbestrijding (palliatieve zorg). In de laatste (terminale) fase van uw ziekte is onze oncologische zorg gericht op ondersteuning en begeleiding tot uw levenseinde. Afhankelijk van uw ziektebeeld kunnen meerdere specialismen en afdelingen binnen ons ziekenhuis bij uw zorgtraject betrokken zijn, zoals chirurgen, pathologen, het laboratorium en de afdeling radiologie.

Oncologie in het St. Anna Ziekenhuis

Bij ons specialisme oncologie kunt u kwalitatief goede patiëntenzorg verwachten met behandeling op maat en persoonsgerichte begeleiding. U bent steeds bij dezelfde arts onder behandeling, zodat persoonlijke aandacht en het opbouwen van een vertrouwensrelatie mogelijk is. Ook krijgt u een gespecialiseerde verpleegkundige (de casemanager) als vast aanspreekpunt. Hieronder leest u meer over wat uw casemanager voor uw kan betekenen. Bij uw medische behandeling werken onze internist-oncologen nauw samen met andere medisch specialisten in ons ziekenhuis, of van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zo nodig is er overleg met collega’s van het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+.

De casemanager: uw vaste aanspreekpunt

De casemanager coördineert uw zorg (ook bij opname op onze verpleegafdeling) en begeleidt u en uw naaste(n).  Zij werkt nauw samen met uw specialisten en maakt deel uit van het behandelteam. De casemanager is er voor u gedurende uw gehele behandeltraject, inclusief de daaropvolgende periode met controleafspraken. U kunt bij uw casemanager terecht voor: vragen, onduidelijkheden, onzekerheden, het afstemmen van afspraken en de coördinatie van uw zorg. Ook zorgt de casemanager voor (het inschakelen van) psychosociale ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele zorgtraject, al naar gelang uw behoefte.

Samenwerkingsverband OncoZON

St. Anna Ziekenhuis is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). OncoZON is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te volgen.

Groen Lintje hematologie

Wij voldoen aan de richtlijnen voor bloed- en lymfklierkankerzorg van de kankerpatiëntenorganisaties (NFK).